REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  DUET- ZABAWKI ze Świnoujścia

 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym przez Sprzedającego.
 2. Sprzedającym w sklepie internetowym DUET- ZABAWKI  jest Firma Handlowa DUET Elżbieta Jabłońska z siedzibą w Świnoujściu, ul. Konstytucji 3-go Maja 15/3, REGON-810132200, NIP 855-001-45-43, zarejestrowana w rejestrze działalności gospodarczej ( CEiDG ) pod nr. 2480.
 3. Kupującym w  sklepie internetowym  www.duet-zabawki.pl   może  być  konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta; osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową,   osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Niniejszy Regulamin reguluje sposób zawarcia umowy na odległość z Konsumentem w myśl ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

Sposób porozumiewania się z Konsumentem

 1. Umowa zawierana jest  na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, nazywanego Sklepem. Najprostszym sposobem komunikacji jest telefon lub mail elektroniczny lub fax :
  Tel. 696033939 ( operator telefoniczny T- mobile )
  E- mail: [email protected]
 1. Opłata telefoniczna za połączenie jest standardowa jak za zwykłe połączenia telefoniczne zgodne z pakietem taryfowym dostawcy usług , z których  Państwo korzystacie.
  Nasz adres pocztowy to :  F.H. Duet Elżbieta Jabłońska
  Ul. Konstytucji 3 Maja 15/3
  72 – 600 ŚwinoujściePod ww adresem pocztowym Klient  może składać reklamacje oraz wszystkie inne oświadczenia.

Przedmiot umowy sprzedaż – główne cechy oferowanych produktów  

 1. Przedmiotem umowy sprzedaży  są produkty wymienione i opisane na stronie internetowej DUET-ZABAWKI  ( opcja dostępny ) Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana oferta była zawsze aktualizowana. W przypadku, gdy  produkt w danej chwili będzie niedostępny Sprzedawca poinformuje o tym  fakcie niezwłocznie kupującego drogą telefoniczną lub mailowo ( opcja niedostępny ).
 2. Produkty oferowane w Sklepie posiadają wymagane polskim prawem atesty dopuszczające je do użycia przez dzieci. Informacja o minimalnym wieku dla jakiego dany produkt został dopuszczony znajduje się na opakowaniu każdego produktu. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Na wszystkie produkty Sklep udziela gwarancji Sprzedawcy. Sklep ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 3. Opis towarów, ich charakterystyka, producent, właściwości, waga i zdjęcie znajduja się na stronie internetowej Sklepu – www.duet-zabawki.pl w zakładce – Katalog produktow . Towary sa krajowe i zagraniczne. Dopuszczone sa do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i są one oryginalnie zapakowane. Terminy ważności towarów, nazwa producenta  znajdują się na opakowaniu produktu.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

Cena:

Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Wyrażone sa w złotówkach polskich. ( PLN ). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta , od wartości , oraz wielkości zamówienia i poddawane sa przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia tj . cena produktów wraz z kosztami dosatwy wskazana jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

Zamówienie :

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.duet-zabawki.pl.Zamówienia można składać za pomocą  formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu. W tym celu należy wybrać produkty do koszyka i dokonać zamówienia.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Weryfikacja następuje przez zalogowanie , w przypadku posiadania konta, albo poprzez podania danych do wysyłki. Następnie należy wybrać sposób wysyłki danego zamówienia oraz sposób płatności. Ostatnią funkcją jest potwierdzenie zamówienia.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, terminisposób dostawy.
 4. Na wszystkie zamawiane produkty wystawiana jest faktura. Kupujący upoważnia F.H. DUET- Elżbietę Jabłońską  do wystawiania faktur bez podpisu Kupującego.

5.Kupujący ma możliwość  skorzystania z opcji zapamiętania jego danych przez system, aby składając następne zamówienie nie istniała konieczność ponownego wprowadzania danych ( rejestracja / logowanie ) .

 1. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży na raty, na przedpłatę, na próbę, lub wg wzoru.

Sposób zapłaty i termin zapłaty

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności :
  1.1 Gotówką , kartą płatniczą – w przypadku  odbioru osobistego w Sklepie , ul. Konstytucji 3 Maja 15/ 3 w Świnoujściu
  1.2 przelew bankowy ; na konto PEKAO SA I/O ŚWINOUJŚCIE nr 68124039141111000030966815; W tytule wpłaty należy  podać numer  zamówienia. Terminem zapłaty jest wpływ środków finansowych na konto Sprzedającego.
  1.3 płatność gotówką przy odbiorze .- w przypadku odbioru zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

Sposób i termin realizacji zamówienia

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub  firmy świadczącej usługi kurierskie  niezwłocznie , nie później niż 7 roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewem, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 2. Zamówienia dostarczane są Pocztą Polską lub za pośrednictwem firmy kurierskiej . Zamówienie można odebrać również  osobiście  w siedzibie Sprzedającego przy ul. Konstytucji 3 Maja 15/3 w Świnoujściu.
 3. Koszty przesyłki są stałe, niezależne od ilości zamawianych produktów i wynoszą:
  Poczta Polska  – 19,00 zł bez względu na wagę ;
  Firma kurierska – 35,00 zł bez względu na wagę;
 1. Klient zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności doręczyciela przesyłek i w razie stwierdzenia uszkodzeń sporządzić protokół szkody.
 2. Sklep nie realizuje zamówień poza terytorium Polski.
 3. Jeśli wartość zamówionego towaru przekracza kwotę  towar dostarczany jest bezpłatnie.

 Odstąpienie od umowy

 

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 24.06.2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 24.06.2014 r. o prawach konsumentów w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zamówienia. Oświadczenie o  odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie. Sklep nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga elektroniczną.
 2. Pouczenie wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu doręczane jest Klientowi wraz z zamówieniem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu zgodny jest z załącznikiem nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Do pobrania poniżej :

Wzór odstąpienia od umowy sprzedaży :

http://duet-zabawki.pl/content/14-odstapienie-od-umowy

 1.  Mogą Państwo skorzystać z ww wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy , aby Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłali przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Klient ma obowiązek zwrócić  produkt  do Sklepu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towar musi być nowy, kompletny, nieużywany.
 3. Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę ( cenę ) oraz koszty dostarczenia produktu niezwłocznie, a każdym razie nie później niż 14 dni od daty otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania , w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Państwa przy pierwotnej transakcji, chyba , że wyrazicie Pastwo zgodę na inne rozwiązanie.; w każdym przypadku nie poniesiecie Państwo żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem.  Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 4. Jeżeli Klient wybierze sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep , Sklep nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Kodeks dobrych praktyk

Sklep zobowiązuje się przestrzegać kodeksu dobrych praktyk , o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i świadczeniu usług na najwyższym poziomie i sprzedaży produktów najwyższej jakości.  Z kodeksem dobrych praktyk . Sklep jest członkiem Północnej Izby Gospodarczej oddziału w Świnoujściu.  

Gwarancja

Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź przez dystrybutora. Klep nie udziela żadnej gwarancji na jakiejkolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami  zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 

Rękojmia za wady fizyczne i prawne – reklamacje

 

 1. Sklep odpowiedzialny jest względem Klienta za wady fizyczne i prawne sprzedanego produktu.
 2. Zgłoszenie  reklamacji wady fizycznej produktu stwierdzonej przed upływem roku od dnia wydania produktu Klientowi uważa się skuteczną tj., że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi , jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2-ch lat .
 3. Klient w związku ze zgłoszoną reklamacja może wedle własnego wyboru żądać w pierwszej kolejności
  – usunięcia wady ;
  – wymiany rzeczy na wolną od wady ;
 1. Sklep zobowiązany jest usunąć wadę lub wymienić produkt niezwłocznie , nie później niż w  terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu do Sklepu, bez nadmiernych niedogodności dla  Klienta.

 

Wzór formularza reklamacji    znajduje się poniżej :

 

http://duet-zabawki.pl/content/13-formularz-reklamacyjny

Jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony, albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi

 wymiany produktu na rzecz wolna od wad lub nie usunął wady Klient może złożyć oświadczenie i żądąć od Sklepu :

 • obniżenia ceny , określając kwotę , o którą cena ma być obniżona; obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny , w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady ;
 • odstąpić od umowy

Wzór formularza oświadczenia o obniżeniu ceny  lub odstąpieniu od umowy znajduje się

poniżej :

   http://duet-zabawki.pl/content/12-wzor-formularza-oswiadczenia-o-obnizeniu-ceny-lub-odstapieniu-od-umowy-z-art-560-kcdocx

Sklep w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji obowiązany jest ustosunkować się do reklamacji. Jeżeli Sklep w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji nie ustosunkował się do żądań Klienta w zakresie wymiany rzeczy, usunięcia wady albo obniżenia ceny – uważa się , że żądanie Klienta jest uzasadnione.

 • Klient nie może odstąpić od umowy , jeżeli wada produktu jest nieistotna.
 • Klient , który zgłosi reklamację jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć rzecz wadliwą  do siedziby Sprzedawcy znajdującej się w Świnoujściu , przy ul. Konstytucji 3 Maja 15/3 . Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposobu jej zamontowania dostarczenie produktu byłoby przez Klienta nadmiernie utrudnione , Klient obowiązany jest wówczas udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. To samo dotyczy sytuacji związanej z wymianą lub naprawą produktu.
 • Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do DUET – ZABAWKI  za pobraniem.
 • W przypadku wady prawnej produktu Klientowi przysługuje prawo :
  – odstąpienia od umowy
  – żądanie obniżenia ceny
 • W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer telefonu  696033939 lub kontakt mailowy na adres: [email protected],  Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia  procedury zwrotu.

 Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

 1.  Dochodzenie roszczeń z tytułu umowy sprzedaży możliwe jest przed sądem powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo.
 2. Przed wytoczeniem powództwa proponuje się postępowanie pojednawcze w drodze ugody sądowej ( zawezwanie do próby ugodowej ) w trybie art. 184 kpc i przepisów następnych . O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową sprawy – można zwrócić się do Sądu Rejonowego, Wydziału I Cywilnego w Świnoujściu ; ul. Paderewskiego 6 ; 72 – 600 Świnoujście.  Zawezwanie do próby ugodowej przed sądem powszechnym przerywa bieg terminu przedawnienia , o którym mowa w art. 568 kc.

Dane osobowe

Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na  ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami.). Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego www. duet-zabawki.pl poświęconej polityce prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach internetowej DUET – ZABAWKI .pl  są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Zawartość stron internetowych sklepu www.duet-zabawki.pl   nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 24.06.2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.duet-zabawki.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.
 5. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Sklepu i jego akceptacją przed złożeniem zamówienia.